Frans de Witte
ZONDAG OPEN*

Algemene Verkoopvoorwaarden Frans de Witte Active Camping bv

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Frans de Witte Active Camping BV (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Frans de Witte Active Camping BV , die op welke wijze dan ook worden weergegeven. 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden tenzij anders is bepaald.

1.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Frans de Witte Active Camping BV zijn overeengekomen. 1.4 Indien ook de Koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Frans de Witte Active Camping BV is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Frans de Witte Active Camping BV een overeenkomst van welke aard dan ook afsluit. 1.6 Frans de Witte Active Camping BV behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden eenzijdig van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

1.7 Frans de Witte Active Camping BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Frans de Witte Active Camping BV is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). 2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Frans de Witte Active Camping BV is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen of vergissingen.

2.4 Alle in onze catalogus en op de website vermelde gewichten zijn onder voorbehoud en voor zover mogelijk door onszelf nagewogen. Indien wegen voor het drukken van de catalogus niet mogelijk was, zijn wij van de opgaven van onze leveranciers uitgegaan. Frans de Witte Active Camping BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen tussen de door ons vermelde en werkelijke gewichten.

Artikel 3 - Speciale bestellingen

3.1 Frans de Witte Active Camping BV  zal voor Speciale Bestellingen van artikelen, die niet tot het normale assortiment behoren, een aanbetaling verlangen van minimaal 20% van de verkoopprijs (inclusief Omzetbelasting) 3.2 Bij Speciale Bestellingen zullen de verzendkosten van de leverancier naar Frans de Witte Active Camping BV aan de Koper worden doorberekend.

3.3 Indien de Koper de voor hem speciaal bestelde artikelen niet meer wenst af te nemen is Frans de Witte Active Camping BV gerechtigd om nakoming te vorderen dan wel de aanbetaling zonder enige verplichting jegens de Koper te behouden als compensatie van de door Frans de Witte Active Camping BV gemaakte kosten. Dit ter beoordeling van Frans de Witte Active Camping BV

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 De aansprakelijkheid van Frans de Witte Active Camping BV is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat aan hem is betaald door de Koper in het kader van de overeenkomst. 4.2 Frans de Witte Active Camping BV is nimmer aansprakelijk voor letselschade of indirecte schade met betrekking tot de door haar verkochte producten waaronder winst- of omzetderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van de Koper.

4.3 De aansprakelijkheid van Frans de Witte Active Camping BV met betrekking tot de door haar verkochte producten is beperkt tot de in de garantievoorwaarden omschreven verplichtingen, tenzij en voor zover anders voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Artikel 5 - Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zijn inclusief Omzetbelasting. 5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die speciale aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Frans de Witte Active Camping BV in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Frans de Witte Active Camping BV worden gecorrigeerd.

5.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Frans de Witte Active Camping BV verkoopt uitsluitend a contant. 7.2 Betaling a contant kan plaatsvinden met chartaal geld in Euro’s, door middel van PIN, door middel van een creditcard uitgegeven door Mastercard, Visa of American Express en geaccepteerde cadeaubonnen of waardecheques. 7.3 Frans de Witte Active Camping BV accepteert de volgende cadeaubonnen of waardecheques: “Iris-cheques”, door Frans de Witte Active Camping BV uitgegeven papieren cadeaubonnen .

Artikel 8 – Frans de Witte Cadeaubonnen

8.1 Frans de Witte Active Camping BV heeft papieren cadeaubonnen uitgegeven. Deze bonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de cadeaubon en/of anders is overeengekomen. 8

Artikel 9 – Restitutie Omzetbelasting

9.1 Kopers die volgens de wettelijke richtlijnen de betaalde Omzetbelasting kunnen terugvorderen kunnen bij aankoop een Global Refund Cheque krijgen. Deze Global Refund Cheque is direct voor geld inwisselbaar bij de balies van Global Refund. 9.2 Indien Koper een rechtstreeks verzoek doet aan Frans de Witte Active Camping BV voor de restitutie van de Omzetbelasting, dan wordt het verzoek van de Koper naar Global Refund doorgezonden. Global Refund zal voor de verdere afhandeling zorgdragen.

9.3 De door Global Refund in rekening gebrachte provisie zal op het uit te betalen bedrag aan Omzetbelasting in mindering worden gebracht.

Artikel 10 - Levering en Levertijd

10.1 Levering vindt voor zover mogelijk direct bij aankoop plaats. 10.2 Frans de Witte Active Camping BV biedt de mogelijkheid om tegen vergoeding artikelen telefonisch of schriftelijk te bestellen. Deze bestellingen worden uitsluitend onder rembours geleverd door een door Frans de Witte Active Camping BV aangewezen vervoerder conform de door deze vervoerder gehanteerde tarieven. 10.3 De kosten voor verzending komen voor rekening van de Koper en voor bestellingen minder dan € 100,00 wordt een aanvullend bedrag van € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 10.4 De kosten voor de rembourszending en de administratiekosten maken onderdeel uit van de overeenkomst. 10.5 Frans de Witte Active Camping BV heeft te allen tijde het recht om (verzoeken tot) rembourszendingen te weigeren.

Artikel 11 - Ruilen

11.1 Ruiling van bij Frans de Witte Active Camping BV aangekochte artikelen is mogelijk binnen 30 dagen na aankoop. 11.2 Ruiling is alleen mogelijk tegen overlegging van het originele aankoopbewijs waarop duidelijk de aankoopdatum is weergegeven.

11.3 Van ruiling zijn uitgesloten: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen, kompassen, hoogtemeters en GPS navigatieapparatuur. 11.4 Ruiling van onder rembours geleverde artikelen dient altijd in de winkel van Frans de Witte Active Camping BV te geschieden.

Artikel 12 - Garantie en reparatie

12.1 Voor door Frans de Witte Active Camping BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt verleend. Frans de Witte Active Camping BV vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie namens de desbetreffende fabrikant. 12.2 Bij aanspraak op garantiebepalingen dient de Koper te allen tijde het originele aankoopbewijs te overleggen.

12.3 Voor afgeprijsde artikelen gelden dezelfde garantievoorwaarden, met dien verstande dat indien reparatie onmogelijk blijkt te zijn, het te vergoeden bedrag nimmer hoger kan zijn dan de betaalde aanbiedingsprijs, tenzij uit de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant anders blijkt. 12.4 Frans de Witte Active Camping BV streeft er naar om tezamen met haar leveranciers (de garantiegevers) alle aanspraken op garantie binnen vier weken af te handelen. Genoemde termijn geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

12.5 Om hygiënische redenen moeten alle artikelen die ter beoordeling of ter reparatie worden aangeboden, droog en gereinigd zijn.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat de Koper al zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met Frans de Witte Active Camping BV is nagekomen. Onder deze verplichtingen worden mede begrepen het voldoen van de koopprijs

alsmede het voldoen van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en ook van eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. 13.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan op de Koper is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 In geval van overmacht is Frans de Witte Active Camping BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 14.2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen.

14.3 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Frans de Witte Active Camping BV

Artikel 15 - Diversen

15.1 Frans de Witte Active Camping BV is gevestigd te (3991 CE) Houten, Duwboot 22b en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 27275070. Het BTW-identificatienummer is NL 8140.86.214.B.01 Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden dienen gezonden te worden aan Postbus 113, (2640 AC) Pijnacker.

15.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de met de Koper gesloten overeenkomst(en) en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 16.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met de aanbiedingen of overeenkomsten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te ’s- Gravenhage.